Raportowanie ESEF zgodne z wymogami KNF
Plug&Play - bez kosztów wdrożenia
Blokowe tagowanie Not
xHTML - wizualnie perfekcyjny
Tagging-as-a-Service (TaaS) - outsourcing ESEF

ROZWIĄZANIE DESKTOPOWE

LUB ZINTEGROWANE

MOŻLIWOŚĆ OZNACZANIA TAGAMI

KAŻDEGO RODZAJU DOKUMENTU

TAGOWANIE BEZ CZASOCHŁONNEGO

PROJEKTU WDROŻENIOWEGO

UKŁAD RAPORTU GOTOWY DO

PROFESJONALNEGO WYDRUKU

Co nowe wytyczne ESMA oznaczają dla Państwa firmy?

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wymaga, aby wszystkie Spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Unii Europejskiej, a które to sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, od 2020 r. sporządzały roczne sprawozdania skonsolidowane w formacie Inline XBRL (iXBRL). Inline XBRL to XBRL osadzony w języku HTML, co czyni raport roczny w formacie HTML również obowiązkowym. Raporty sporządzone zgodnie z ESEF muszą być możliwe do odczytania przez dowolną przeglądarką internetową.

XBRL Tagger – raportowanie ESEF plug & play - bez kosztownego i czasochłonnego projektu wdrożeniowego

Dzięki oferowanemu przez nas, łatwemu w użyciu oprogramowaniu, posiadającemu certyfikat XBRL, możemy błyskawicznie przygotowywać raporty zgodne z ESEF. Bez konieczności uruchamiania projektu wdrożeniowego oraz wiedzy informatycznej możemy oznaczyć tagami dowolny raport roczny. XBRL Tagger, narzędzie desktopowe, pozwala odczytać dane w dowolnym formacie oraz oznaczać pozycje wg dowolnej taksonomii. W prosty sposób możemy przypisać poszczególne tagi taksonomii ESEF do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego.

Możliwość wczytania dowolnego dokumentu MS Word, PDF, HTML lub InDesign zapewnia szybką i łatwą obsługę procesu tagowania XBRL. Po oznaczeniu dokumentu tagami, mapa przypisań może być łatwo przeniesiona na następny rok.

Alternatywnie, XBRL Tagger jest również dostępny w ramach zintegrowanego rozwiązania wspierającego pełny proces przygotowywania i zarządzania sprawozdaniami, SmartNotes Disclosure Management. Oprócz samego znakowania XBRL, SmartNotes wspiera kompletny proces od importu danych z systemów źródłowych do przygotowania dokumentu gotowego do wydruku. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Rozwiązanie „Bolt-on”: generowanie raportów (i)XBRL z dokumentów Word, Excel, PDF i InDesign za pomocą XBRL Tagger

Rozwią­zanie

desk­topowe

Oznaczanie dokumentów PDF / Word / HTML / InDesign

Plug & Play

Wsparcie wszystkich taksonomii oraz języków

Autotagowanie dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji

Eksport dokumentów zgodnie z korporacyjnym formatem

SmartNotes Disclosure Management:
Kompletny, end-to-end, proces sporządzania sprawozdania rocznego

Oferowany przez nas SmartNotes Disclosure Management zwiększa efektywność przygotowywania raportów rocznych i raportów iXBRL oraz pomaga we wdrożeniu raportów zgodnych z ESEF. SmartNotes oprócz znakowania XBRL dzięki wbudowanemu XBRL Tagger, kompleksowo wspiera cały proces, od importu danych z systemów źródłowych po przygotowanie dokumentu w układzie gotowym do wydruku.

Dodatkowo, oferowane przez nas oprogramowanie do raportowania ESEF oferuje szereg funkcji wspierających i usprawniających pracę, a przez to pozwalających na oszczędność czasu podczas procesu raportowania. Przykładem może być odświeżanie danych i automatyczna aktualizacja odpowiednich tabel i pól tekstowych we wszystkich wersjach raportu bez konieczności manualnej ingerencji.

Dzięki wbudowanej koncepcji ról i pełnej ścieżce audytu, oferujemy bezpieczne wersjonowanie oraz odpowiadamy na indywidualne wymagania dotyczące zarządzania uprawnieniami użytkowników. Dodatkowo, zaimportowane wartości, korekty zaokrągleń, utworzone znaczniki i pola tekstowe są zachowywane do następnego raportu w kolejnej wersji lub kolejnym okresie sprawozdawczym. Oprócz raportu zgodnego z ESEF, możemy wybierać spośród wielu innych formatów wyjściowych, takich jak Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL lub iXBRL. Przekonaj się o możliwościach SmartNotes.

Wbudowany XBRL: Workflow zarządzany przez SmartNotes – Szybkie tworzenie rocznych raportów ESEF w formacie iXBRL

KOMPLETNY

END-TO-END

PROCES

RAPORTOWANIA

ELASTYCZNE

INTERFEJSY DO

DANYCH

ŹRÓDŁOWYCH

UKŁAD RAPORTU

PRZYSTO­SOWANY

DO

WYDRUKU

ZINTEGROWANY

PROCESOR

PRZETWARZANIA

XBRL

SPÓJNE

RAPORTY

BEZPOŚREDNIO

W ROZWIĄZANIU

PEŁNA

ŚCIEŻKA

AUDYTU

PROCESU

PRACA

RÓWNOLEGŁA

WIELU

UŻYTKOW­NIKÓW

ZARZĄ­DZANIE

RAPORTO­WANYMI

WIELKO­ŚCIAMI

I POZYCJAMI

Certyfikowane oprogramowanie XBRL do raportowania ESEF

Niezależnie od formatu raportu oraz niezależnie, czy wykorzystany zostanie desktopowy XBRL Tagger, czy zintegrowane rozwiązanie SmartNotes: oferowane przez nas, posiadające certyfikat XBRL, oprogramowanie gwarantuje poprawnie wygenerowany raport roczny ESEF w formacie iXBRL.

XBRL Tagger, jako rozwiązanie desktopowe, może odczytywać dowolny format danych oraz przetwarzać dowolną taksonomię. Nie ma potrzeby skomplikowanej instalacji oprogramowania czy uruchamiania projektu wdrożeniowego. Dodatkowo, XBRL Tagger jest integralnym modułem oferowanego przez nas systemu SmartNotes Disclosure Management. Oprócz znakowania, SmartNotes zapewnia pełny i kompleksowy proces, począwszy od importu danych z systemów źródłowych, a skończywszy na przygotowaniu raportu w układzie gotowym do opublikowania i wydruku.

XBRL Tagger

Smart Notes

Desktop

Klient/Server

Liczba użytkow­ników jedno­cześnie pracują­cych nad raportem

1

Funkcje XBRL

Certyfi­kowany procesor (i)XBRL

X

X

Rozszer­zenia taksonomii

X

X

Oznaczanie tagami dokumentów Microsoft Word

X

X

Oznaczanie tagami dokumentów PDF | HTML | InDesign

X

X

Automa­tyczne oznaczanie tagami przy wykorzyst­aniu AI

X

X

Eksport do formatu stron internet­owych (XHTML)

X

X

Przenoszenie znaczników XBRL na kolejny okres (roll-forward)

X

X

Funkcje zarządzania treścią

Obsługa raportów wielojęzy­cznych, w tym formatów liczbowych

X

X

Zintegrowana lista kontrolna (check-list)

X

X

Zarządzanie treścią z poziomu pakietu Microsoft Office

X

X

Przenoszenie (roll-forward) sprawozdania na kolejny okres (liczby, ręczne korekty, komentarze …)

X

X

Szeroki zakres formatów wyjściowych (Word, Excel, PowerPoint, HTML, XBRL, iXBRL, InDesign, eBanz)

X

X

Bezpośrednie łączenie i automatyczna aktualizacja wartości z systemów źródłowych (np. SAP, HFM, LucaNet)

X

X

Workflow

X

X

Automatyczne generowanie raportów gotowych do wydruku „Layout Robot”

X

X

System autoryzacji użytkow­ników oraz ścieżka audytu

X

X

Porównanie XBRL Tagger i SmartNotes – wybierz rozwiązanie odpowiednie do wymagań.

Audyt, weryfikacja i walidacja raportów ESEF i iXBRL przy pomocy AMANA XBRL Auditor

Głównym wyzwaniem w procesie audytu raportów iXBRL jest walidacja od strony technicznej, sprawdzenie przypisanych znaczników oraz porównanie tradycyjnego raportu (PDF) z raportem w formacie iXBRL. Audyt raportów iXBRL wymaga od audytorów dodatkowej wiedzy oraz odpowiedniego, certyfikowanego narzędzia XBRL.

AMANA XBRL Auditor powstał na bazie wielu lat doświadczeń oraz setek projektów XBRL z ukierunkowaniem na przegląd i audyt raportów iXBRL w kontekście regulacji ESEF.

AMANA XBRL Auditor oferuje:

 • automatyzację technicznej walidacji zgodnie w regułami walidacyjnymi ESMA
 • sprawdzenie integralności pomiędzy warstwą dokumentu czytelną dla maszyn, a warstwą dokumentu czytelną dla człowieka
 • listę kontrolną podczas dokumentowania procesu audytu
 • kontrolę wersji poprzez śledzenie zmian pomiędzy kolejnymi wersjami dokumentu
 • możliwość nanoszenia komentarzy
 • funkcje przeglądu i zasada 4 oczu

AMANA XBRL Auditor pozwala na otwarcie dowolnego raportu iXBRL niezależnie w jakim narzędziu został on przygotowany. Bezpośrednio po otwarciu dokumentu, warstwa raportu czytelna dla maszyny jest walidowana i wyświetlana w celu porównania z warstwą xHTML, czytelną dla człowieka. Kontrola raportu zgodnie z ESEF Reporting Manual jest wykonywana i potwierdzana przy pomocy pojedynczego kliknięcia bez konieczności posiadania wiedzy w zakresie XBRL oraz wiedzy technicznej.

Takie podejście pozwala audytorom, skupić się na merytorycznych aspektach audytu. Sprawdzenie znaczników XBRL poszczególnych pozycji, sprawdzenie prawidłowego zakotwiczenia w taksonomii, czy sprawdzenie kalkulacji wymaga od audytorów jedynie tradycyjnej wiedzy w zakresie IFRS. Znaczniki przypisane do poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych mogą być weryfikowane i/lub komentowane linia po linii pomiędzy poszczególnymi wersjami dokumentu.

Zintegrowana lista kontrolna pozwala na przeprowadzanie kompletnego audytu, nanoszenie odpowiednich komentarzy oraz dokumentowanie (przy pomocy odpowiednich załączników) procesu przez wielu użytkowników jednocześnie.

Automatyczna i inteligentna detekcja zmian w nowej wersji raportu ESEF, jak również porównanie pomiędzy xHTML i iXBRL pozwalają błyskawicznie zweryfikować nową wersję raportu, bez konieczności powtarzania weryfikacji niezmienionych elementów.

AMANA XBRL Auditor umożliwia wygenerowanie raportu audytu w formacie Excel, zawierającego wszystkie rezultaty walidacji, taksonomię, warstwę danych czytelną dla maszyn, jak również wykonane w procesie kroki oraz naniesione komentarze.

KOMPLETNA I CERTYFIKOWANA

WALIDACJA

ESEF I iXBRL

LISTA KONTROLNA

Z KOMENTARZAMI

I DOKUMENTACJĄ

PODGLĄD RAPORTU

ORAZ ZNACZNIKÓW

I ROZSZERZEŃ TAKSONOMII

RAPORT iXBRL ZABEZPIECZONY

TRYBEM

“TYLKO DO ODCZYTU”

EKSPORT RAPORTU

AUDYTU DO PLIKU

MS EXCEL I WORD

SZEROKI

ZAKRES RAPORTU

Z AUDYTU

OBSŁUGA BŁĘDÓW

WYSTĘPUJĄCYCH

PODCZAS WALIDACJI

INTELIGENTNE

WYKRYWANIE

ZMIAN

Funkcjonalności AMANA XBRL Auditor

Typ Rozwiązania

Instalator Plug & Play dla środowiska Windows, nie wymaga warstwy serwera oraz wsparcia IT

Zawiera API w celu automatyzacji

Otwieranie pakietu raportu ZIP, w tym rozszerzenia taksonomii

Otwieranie raportu iXBRL / XHTML

Otwieranie pliku XBRL

Wczytywanie dowolnej taksonomii

Domyślne wczytywanie taksonomii ESEF

Walidacje

Walidatory certyfikowane przez XBRL International:

Core (XBRL 2.1 i Wymiary 1.0)

Inline XBRL 1.1

Table Linkbase 1.0

Extensible Enumerations 1.0 & 2.0

Formula 1.0

Unit Registry

ESEF Reporting Manual and RTS Validations (sprawdzenie przejścia przez ESMA Conformance Suite)

Niestandardowe reguły walidacji i elementy listy kontrolnej

Funkcjonalność przeglądu

Wersjonowanie raportów ESEF przesłyanych przez klientów

Funkcja porównująca tagowanie pomiędzy dwoma wersjami raportu

Funkcja porównująca wizualnie pełny dokument XHTML w trybie śledzenia zmian (podobna do MS Word)

Widok danych XBRL oparty na rozszerzonej taksonomii obejmującej Prezentację, Kalkulację i Definicję

Widok tabeli XBRL dla wielowymiarowych raportów (np. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym)

Przeglądarka iXBRL do wyświetlania znaczników w dokumencie XHTML

Wyniki walidacji wyświetlane na poziomie faktów

Przeglądarka ukrytych faktów

Sprawdzenie tożsamości podmiotu raportującego

Workflow oraz Lista kontrolna Audytu

Lista kontrolna audytu zawierająca pozycje automatyczne, półautomatyczne i ręczne

Dokumentacja kontroli z komentarzami i załącznikami do plików dla każdej pozycji listy kontrolnej

Przepływ pracy oparty na statusie dla każdego kroku, w tym ścieżka audytu (kto / kiedy)

Potwierdzenie zasady 4 oczu przez innego użytkownika

Zaznaczanie i łączenie elementów / faktów

Roll-forward listy kontrolnej i wyników audytu (w nowych wersjach raportu tylko zmienione fakty muszą zostać ponownie przejrzane)

Automatyczne wykrywanie zmian i obliczanie sum kontrolnych w plikach

Porównanie tagowań w raportach w ramach Grupy ze wsparciem sztucznej inteligencji (od 2021 r.)

Eksport

Eksport do Excela dla widoku danych XBRL i widoku tabeli, w tym bazy łączy Prezentacji, Kalkulacji i Definicji

Raport Excel z widokami tabel dla raportów wielowymiarowych

Eksport pełnej listy kontrolnej audytu, w tym komentarze, znaczniki czasu itp.

Możliwość dostosowania formatu i zakresu opinii Audytorów

Eksport raportu wyników walidacji do pliku Excel

Raportowanie ESEF jako Usługa - Outsourcing ESEF

źródło: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/QA_on_ESEF_wersja_polska_67001.pdf

Czy wzrosną koszty spółek związane ze sporządzaniem sprawozdań?

Wdrożenie nowego ustrukturyzowanego formatu raportowania, zwłaszcza w zakresie znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF przy użyciu specyfikacji iXBRL, na początkowym etapie może wiązać się zniewielkimi kosztami dla spółek. Koszty będą w dużej mierze zależały od tego, czy dana spółka zdecyduje się sporządzać swoje roczne raporty finansowe przy użyciu standardu iXBRL we własnym zakresie, czy też zleci to podmiotom zewnętrznym:

 • W przypadku sporządzania sprawozdań we własnym zakresie szacuje się (2), że koszty wdrożenia przypadające na jedną spółkę związane z przygotowaniem pierwszego raportu rocznego w nowym formacie wyniosłyby średnio ok. 8 200 EUR, a koszty związane z przygotowaniem kolejnych raportów rocznych wyniosłyby ok. 2 400 EUR;
 • W przypadku outsourcingu koszty związane z przygotowaniem pierwszego raportu rocznego w nowym formacie przypadające na jedną spółkę wyniosłyby średnio ok. 13 000 EUR, a koszty związane z przygotowaniem kolejnych raportów rocznych wyniosłyby ok. 4 600 EUR.

 

W każdym przypadku początkowe koszty ulegną znacznemu obniżeniu po upływie pierwszego roku raportowania (3). Stworzenie specjalnego oprogramowania ma pomóc spółkom w ujednoliceniu i automatyzacji procesu sporządzania rocznych raportów finansowych zgodnych z formatem ESEF.

(2)ESMA —Feedback Statement on the Consultation Paper on the Regulatory Technical Standard on the European Single Electronic Format (ESEF) [Stanowisko ESMA w sprawie dokumentu konsultacyjnego dotyczące regulacyjnego standardu technicznego w zakresie europejskiego jednolitego formatu sprawozdawczego (ESEF)], 21 grudnia 2016 r.
(3) Jak twierdzi ESMA, ale również jak pokazują wyniki badania AICPA dotyczącego kosztów raportowania z użyciem XBRL

Pakiety Do Wyboru

Oferta obejmuje zakres raportowanie ESEF dla sprawozdań za rok 2022 (otagowane roczne sprawozdanie skonsolidowane wraz z notami oraz pozostałe raporty i dokumenty bez tagowania przekonwertowane do formatu xHTML) .

Pakiet Basic

 • konwersja raportu jednostkowego na format xHTML
 • konwersja dodatkowych raportów/dokumentów na format xHTML
 • gwarancja wizualnej zgodności
 • walidacja raportów
 • wsparcie Klienta
 • wykonanie usługi około 1h
EUR1000

netto

Pakiet Standard

 • pakiet Basic +
 • otagowanie sprawozdania skonsolidowanego na podstawie mapowania dostarczonego przez Klienta
 • wygenerowanie raportu ESEF (pakiet .zip)
 • walidacja raportu ESEF
 • raport InlineViewer do umieszczczenia na stronie www
 • wsparcie podczas audytu sprawozdania
 • wykonanie usługi 3-5 dni roboczych
EUR4000

netto

Pakiet Premium

 • pakiet Standard +
 • opracowanie mapy znaczników dedykowanej dla raportu Klienta
  • znaczniki podstawowe
  • znaczniki tekstowe
  • rozszerzenia
  • tagi blokowe not
  • kalkulacje
 • wsparcie podczas audytu sprawozdania
 • wykonanie usługi 3-5 tygodni roboczych
EUR9000

netto

Raportowanie ESG i CSR

Sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju jest kluczowym wyzwaniem sprawozdawczości przedsiębiorstw tej dekady. Wiele firm ma obowiązek składania sprawozdań na temat aspektów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) po raz pierwszy w 2025 roku. 50 000 firm w UE ma dostarczyć szczegółowe oświadczenia o zrównoważonym rozwoju w ramach cyfrowego raportu z zarządzania – a wiele innych międzynarodowych inicjatyw na całym świecie ma nakazać to również firmom spoza UE.

Obecny projekt standardu Europejskiego Standardu Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), opublikowany przez EFRAG, definiuje 178 wymogów dotyczących ujawniania informacji niezależnych od sektora, wymogi dotyczące ujawniania informacji w poszczególnych sektorach nie zostały jeszcze zdefiniowane. Te wymogi dotyczące ujawniania opisują setki pojedynczych punktów danych i ujawnień opisowych, które muszą być przedstawione w raporcie czytelnym dla człowieka, a także w formacie cyfrowym i czytelnym dla maszyn. Zawiera punkty danych dotyczące zużycia wody i energii, emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia, różnorodności biologicznej, a także wielu aspektów społecznych, takich jak ujawnienia dotyczące siły roboczej. Polityki, cele i konkretne plany działania będą musiały być zgłaszane, aby zobaczyć, jak firmy będą stawić czoła wyzwaniom zmieniającego się świata i zmianom klimatycznych.

Oto wyzwania, które wynikają z obecnego procesu raportowania i publikacji, w tym:

 • Jak obliczać, gromadzić i konsolidować wymagane punkty danych przy użyciu rozwiązań partnerów AMANA.
 • Korzystanie z oprogramowania do zarządzania ujawnieniami, aby móc wspólnie pracować nad oświadczeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.
 • Automatyzacja przepływu danych z różnych źródeł do raportów zarządczych, aby wyeliminować ręczne i podatne na błędy procesy, a także zoptymalizować proces raportowania na ostatnim etapie.
 • Opcje dotyczące formatowania i tworzenia błyszczących i gotowych do druku raportów w programie Word lub InDesign, a także raportów online.
 • Cyfrowe znakowanie zrównoważonego rozwoju i sprawozdań finansowych za pomocą taksonomii ESRS lub ISSB XBRL.
 • Audyt i publikacja raportu końcowego.

System do raportowania ESG i CSR - SmartNotes Disclosure Management

Dzięki oferowanemu przez nas SmarNotes Disclosure Management umożliwiamy efektywne przygotowywanie raportów rocznych, ESEF, iXBRL i ESG w procesie end-to-end. Dzięki certyfikowanemu rozwiązaniu do znakowania opartemu na AMANA, takiemu jak XBRL Tagger lub SmartNotes, mogą Państwo po prostu załadować taksonomię ESRS XBRL w celu odpowiedniego otagowania raportu. Korzystając z bezpośrednich interfejsów danych dla różnych rozwiązań do gromadzenia i przetwarzania danych ESG (np. Sphera lub LucaNet), można szybko i łatwo połączyć raportowanie finansowe i ESG. Narzędzia do tagowania umożliwiają jednoczesne ładowanie i znakowanie na podstawie wielu taksonomii XBRL, np. taksonomii ESEF i EFRAG/ISSB. Z rozwiązań do tagowania AMANA XBRL korzysta już ponad 1000 podmiotów w całej UE.

ESEF Tagowanie Blokowe Not - Wnioski i Doświadczenia

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem ESEF zakres tagowania dla sporządzania rocznych raportów ESEF kończących się po 01.01.2022 …

AMANA Smart Notes Disclosure Management: Kompletny, end-to-end, proces sporządzania sprawozdania rocznego

SmartNotes Disclosure Management zwiększa efektywność tworzenia raportów rocznych i raportów iXBRL oraz pomaga we wdrażaniu wymagań związanych z raportowaniem ESEF …

Raportowanie ESG z AMANA: Automatyczny Przepływ Danych oraz zinetgrowane tagowanie XBRL

Obecny projekt standardu Europejskiego Standardu Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), opublikowany przez EFRAG …

There are no upcoming events.

Webinar: nagranie video [EN]

There are no upcoming events.

There are no upcoming events.

Jak przeprowadzić Audyt Tagowania Blokowego not ESEF

Rozporządzenie ESEF nakazuje spółkom giełdowym publikować swoje roczne sprawozdania finansowe w formacie cyfrowym iXBRL. W wielu krajach UE sprawozdania ESEF. ..

AMANA XBRL Tagger
Raport ESEF w 1 dzień!

Raportowanie ESEF Plug & Play – bez kosztownego i czasochłonnego projektu wdrożeniowego

ESEF 2021 - najczęstsze problemy, wyzwania i rozwiązania

Największe wyzwania podczas przygotowywania raportów ESEF i jak można je rozwiązać za pomocą oferowanych przez nas rozwiązań.

Spółki WIG 20
używające rozwiązań AMANA

Branże używające rozwiązań AMANA

Bankowa

Chemiczna

Deweloperska

Energetyczna

Finansowa

Gastronomiczna

Gas&Oil

Górnictwo

High-TECH

IT

Media&Entertainment

Medyczna

Transportowa

Ubezpieczeniowa

Co mówią nasi Klienci
Listy Referencyjne

Kontakt